Nákup všech zařízení, která zde nabízíme, můžete financovat výhodným úvěrem. Více info zde.
Dodavatel zrací, mrazící, chladící, pečící
a chytré multifunkční gastro techniky
Poptávky a objednávky:
Karel Svoboda, obchodní ředitel
Mobil: 777 99 11 66
Facebook Gastronox

Reklamační podmínky

1. Poškozené zboží nebo obalu po jeho doručení

Reklamaci poškozeného obalu doručené zásilky je odběratel povinen uplatnit u přepravce ihned po doručení zásilky. Při převzetí zboží od přepravní služby je nezbytné, aby kupující zkontrolovat IHNED obal zásilky. V případě zjištění zjevného poškození obalu je nutné rovněž IHNED zkontrolovat obsah zásilky/zboží a je bezpodmínečně nutné zapsat toto poškození, jak obalu popř. i zboží do přepravního listu popř. sepsat Protokol o škodě a neprodleně uplatnit reklamaci u přepravce. Na pozdější reklamace nebude a nemůže být brán zřetel.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

PPL: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 840 775 775.

Toptrans:

ihned po doručení zboží na tel. 267 101 601.

2. Chybně zaslané zboží nebo chybný počet zboží

Prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím reklamačního formuláře a my Vám následně poradíme jak dále postupovat.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dává ustanovením § 1829 kupujícím, pokud jsou spotřebiteli, tj. jsou fyzické osoby a nejsou podnikatelé , možnost odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů od dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Odstoupení od smlouvy lze zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@gastronox.cz. Podnikatelům, kteří zboží nakupují v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo vrátit zboží v uvedené 14 denní lhůtě nevzniká. Každá osoba, která uvede na objednávce identifikační číslo (IČ), je v takovém případě považována za podnikatele.

Dodržení 14 denní lhůty

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 kalendářních dnů, ne pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pondělí, doba pro odstoupení se počítá od úterý včetně, v případě, že zákazník převezme zboží v pátek, začíná lhůta běžet v sobotu včetně). Končí-li lhůta o víkendu, tj. v sobotu nebo v neděli, či ve svátek, je jako poslední den lhůty brán nejbližší následující pracovní den (např. končí-li lhůta v sobotu, posledním dnem lhůty je pondělí, v případě, že končí lhůta ve svátek, který připadá na čtvrtek, končí lhůta v pátek).

Pro dodržení lhůty pro vrácení zboží je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů, vrátí spotřebitel zboží prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující (spotřebitel).

Vrácení zboží

V případě odstoupení od smlouvy zboží, které bylo u společnosti GASTRONOX, s.r.o. zakoupeno, může být vráceno

a) osobně nebo zasláním zboží na určenou adresu, a to po telefonické dohodě s obchodním oddělením na tel.: 777 991 166 v době:

Pondělí – Pátek 9.oo do 16.oo hodin

V případě vracení zboží odesíláním zboží poštou nebo prostřednictvím dopravce (kurýrní služby) vždy připojte řádně vyplněný formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy. Zboží je nutno zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Vždy uveďte zboží, pokud možno, do původního stavu, čímž předejdete možnému snížení vracené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu .

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží musí prodávajícímu nejpozději do 14 dnů vrátit vše co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, muže prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Vrácení peněz

Peníze za vrácené zboží budou zaslány na bankovní účet spotřebitele bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, tj. ode dne doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením předmětného zboží a s jeho uvedením do původního stavu.

Pravidla pro vrácení peněz v případě vrácení zboží

Vrácené zboží nesmí vykazovat známky zjevnému opotřebení. Musí být vráceno zpět v původním obalu, kompletní, čisté, nepoškozené. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, přesto má společnost GASTRONOX, s.r.o., právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi účtovány a započteny na částku za vrácené zboží.

Co všechno ke zboží přiložit

K vrácenému zboží vždy přiložte:

- dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u GASTRONOX, s.r.o., tak aby byla usnadněna identifikace daného zboží a požadavku, tj. například objednávku

- vyplněný formulář odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

- daňový doklad

- veškeré ostatní dokumenty dodávané spolu se zbožím, tj. návody apod., v případě jejich nedodání bude postupováno jako v případě nedodání některé součásti či příslušenství vráceného zboží.

4. Autorizovaný servis

GASTRONOX, s.r.o.

tel. +420 777 991 166,

e-mail: info@gastronox.cz

5. Jak reklamovat

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost GASTRONOX, s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 726/12, 500 02 Hradec Králové 2; IČO: 077 61 830, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Společnost je zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Hradci Králové, odd.C, vložka 43092. GASTRONOX, s.r.o., je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. GASTRONOX, s.r.o., je právnická osoba, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem je buď Kupující spotřebitel nebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje na místo záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav určena společnost GASTRONOX, s.r.o. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházením, zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti.

 
Kontakty
GASTRONOX s.r.o.
S. K. Neumanna 756
500 02 Hradec Králové
IČO: 077 61 830
DIČ: CZ07761830
Kontakty
Karel Svoboda, obchodní ředitel
M: 777 99 11 66
E: gastronoxsro@gmail.com
Kontakty
Slávek Hamaďák, jednatel
M: 604 948 329
E: gastronoxsro@gmail.com
Kontakty
Milan Živec, obchodní zástupce
pro Prahu a Střední Čechy
M.: 607 018 769
E: gastronoxsro@gmail.com
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.