Nákup všech zařízení, která zde nabízíme, můžete financovat výhodným úvěrem. Více info zde.
Dodavatel zrací, mrazící, chladící, pečící
a chytré multifunkční gastro techniky
Poptávky a objednávky:
Karel Svoboda, obchodní ředitel
Mobil: 777 99 11 66
Facebook Gastronox

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky obecně upravují obchodní vztahy mezi společností GASTRONOX, s.r.o., S. K. Neumanna 756/12, IČO: 077 61 830, DIČ: CZ07761830, 500 02 Hradec Králové a obchodními partnery a zákazníky, kterým společnost GASTRONOX, s.r.o. jako dodavatel poskytuje služby spojené s dodáním a servisem gastronomického zařízení, prezentované na webu www.gastronox.cz. Uveřejněním těchto podmínek společnost GASTRONOX, s.r.o. deklaruje obecné postupy v obchodních případech. Servisní podmínky vč. ceníku servisních služeb jsou uvedeny v příloze č. 1, těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou volně dostupné na webu www.gastronox.cz; a jsou vždy závazné pro obě strany, pokud je na ně uveden odkaz v cenové nabídce, potvrzení objednávky, písemné nebo ústní smlouvě a jsou zasílány elektronicky se všemi doklady, jak je uvedeno výše.

1. OBJEDNÁVKA

Objednávky je třeba zadávat písemně – poštou, e-mailem nebo prostřednictví webových stránek přidáním zboží do košíku /u položek, kde je tato služba aktivní/.
Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

 • obchodní údaje prodávajícího /název a sídlo firmy, IČ, DIČ/
 • obchodní údaje kupujícího /název a sídlo kupujícího, IČ, DIČ, kontaktní údaje: tel., e-mail, označení zboží - jednoznačné určení předmětu objednávky, množství, adresu pro dodání zboží, způsob platby (viz platební podmínky).

Došlé objednávky jsou potvrzeny písemně e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů. Pokud zákazník neobdrží do dvou pracovních dnů potvrzení objednávky, má se za to, že objednávka nebyla prodávajícímu doručena.

1.1  Odběratel se zavazuje zkontrolovat zaslané potvrzení objednávky, správnost všech údajů, předmětu objednávky a množství. V případě opožděné reakce na potvrzení objednávky, nese případné náklady se změnou objednávky odběratel.

1.2  V případě storna objednávky kupujícím si prodávající vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši:
       - 10 % z ceny bez DPH u skladových položek,
       - 25 % z ceny bez DPH u zařízení, které je nutno objednat na základě objednávky kupujícího,
       - 50 % z ceny bez DPH u náhradních dílů, které se musí objednávat pro kupujícího na základě jeho objednávky.
       Ke storno poplatku může být dále účtována cena za přepravu zpět výrobci. Cena přepravy je určena v závislosti na charakteru a velikosti zásilky a kupující se zavazuje tyto náklady uhradit. Pokud byla složena záloha, bude použita na pokrytí těchto nákladů. Odebrané zboží již nelze vrátit, pokud nebude domluveno jinak.

1.3  V případě storna objednávky atypického zboží, zboží vyrobeného na míru dle požadavku zákazníka, na které byla vystavena zálohová faktura, která byla uhrazena, se storno poplatek na tento případ nevztahuje a záloha bude použita na pokrytí nákladů prodávajícího.

1.4  Zálohová platba, jak bylo výše uvedeno, je vyžadovaná u objednávek atypického zboží a položek, které nejsou běžně skladem. Úhrada zálohové faktury se pokládá za odsouhlasení správnosti zaslaného potvrzení objednávky, která k této objednávce byla vystavena. Výši zálohové částky stanovuje dodavatel a je zpravidla od 50% z celkové ceny vč. DPH. Datum úhrady zálohové faktury je dnem, od kterého lze počítat deklarovaný termín dodání zboží. Pokud dojde ke zpoždění platby objednavatelem, posouvá se tímto zadání do výroby a následný termín dodání.
 

2. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží lze zaslat dle dohody na adresu obchodního partnera popř. přímo konečnému příjemci. V případě odeslání konečnému příjemci bude se zbožím odeslán pouze český návod k obsluze a dodací list bez uvedení cen, pokud nebude domluveno jinak.

Doprava zboží je zajišťovaná přepravními společnostmi PPL, PPL Sprint nebo Toptrans. Typ dopravy je stanoven dodavatelem v souvislosti s velikostí a charakteru zásilky. Při objednávce zařízení nad 5.000,- bez DPH zajišťujeme dopravu po celé ČR zdarma prostřednictvím uvedených přepravců. V ostatních případech si dopravu a poštovné hradí odběratel. Zásilky mohou být zaslané na dobírku viz platební podmínky.

3. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

3.1 Reklamaci poškozeného obalu doručené zásilky je odběratel povinen uplatnit u přepravce ihned po doručení zásilky. Při převzetí zboží od přepravní služby je nezbytné, aby kupující zkontroloval IHNED obal zásilky. V případě zjištění zjevného poškození obalu je nutné rovněž IHNED zkontrolovat obsah zásilky/zboží a je bezpodmínečně nutné zapsat toto poškození, jak obalu popř. i zboží do přepravního listu popř. sepsat Protokol o škodě a neprodleně uplatnit reklamaci u přepravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3.2 Zjevné vady, které nebyly objeveny a uplatněny v reklamaci u přepravce v souvislosti s poškozením obalu, je kupující povinen nahlásit ihned po obdržení zboží, nejpozději následující pracovní den po doručení zásilky.

3.3 Reklamaci chybně dodaného zboží (množství, nekompletnost zásilky, jiná než objednaná reference) je kupující povinen uplatnit písemně nejpozději následující den po doručení zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Další reklamační podmínky upravujeme v sekci: Reklamační podmínky

4. SERVISNÍ PODMÍNKY

Instalace zařízení není součástí ceny zařízení a musí ji provádět pouze odborný servisní technik. V případě, že montáž bude provádět servisní technik fy GASTRONOX, s.r.o., kupující zajistí zrevidované instalační vývody a budou mu účtovány servisní náklady dle platného ceníku. Dále viz. příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek.

5. CENY

Ceny se rozumí bez DPH a jsou platné při odběru zboží. DPH se účtuje dle platných sazeb.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY S OBCHODNÍMI PARTNERY

Obchodním partnerům společnosti GASTRONOX, s.r.o. jsou poskytovány velkoobchodní podmínky, které jsou součástí individuálních obchodních podmínek.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Forma úhrady bankovním převodem: pokud není domluveno jinak je běžná splatnost faktur za dodání zboží a služeb 10 dní, u smluvních partnerů je doba splatnosti 14 dní.

7.2 U nových zákazníků je požadována: platba v hotovosti nebo na dobírku, nebo na základě zálohové faktury.

7.3 Forma úhrady dobírkou: je uplatňovaná u objednávek v hodnotě do 1 500 Kč vč. DPH.

7.4 Forma úhrady zálohou předem: záloha je vyžadovaná u atypického zboží a zařízení viz odst. 1. popř. v případě, kdy objednávající upřednostňuje platbu bankovním převodem oproti platbě v hotovosti (dobírkou).

7.5 Platbu v hotovosti je možné realizovat dle individuální domluvy. Výše hotovostní částky je omezena platnými zákonnými předpisy.

7.6 Úvěrový rámec: součet faktur po splatnosti nesmí překročit částku, která je stanovena individuálně na základě obratu s obchodním partnerem. Pokud bude tento limit překročen, další odběr zboží lze uskutečnit pouze na dobírku nebo při platbě v hotovosti.

7.7 Změna platební podmínky: Při opakovaném nedodržení splatnosti faktur bude i v průběhu kalendářního období splatnost faktur změněna na platbu předem či zaslání zboží na dobírku vč. možného omezení obchodních podmínek. Dodavatel si vyhrazuje právo, další zboží do úhrady dlužné částky nezasílat.

7.8 V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře je odběrateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

7.9 Zboží uvedené na faktuře je majetkem společnosti GASTRONOX, s.r.o. až do jeho úplného zaplacení.

8. ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

S platností od 12. ledna 2013 je faktura zasílaná pouze elektronicky na registrační e-mail objednávajícího. Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. §33a, se jedná o platný daňový doklad splňující zákonné podmínky a obecně platné účetní standardy.

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1 Prodávající poskytuje dle typu zařízení materiálovou záruku ve výši 12 nebo 24 měsíců od data prodeje. Podmínkou uznání záruky je platný záruční list. Záruční opravy „na místě instalace zařízení“ se provádí pouze u zařízení pevně spojených se stavbou nebo u hůře manipulovatelných zařízení. U dalšího zařízení kupující zašle reklamované zboží na adresu prodávajícího na své náklady nebo uhradí dopravní náklady prodávajícího při opravě na místě, pokud nebude dohodnuto jinak. Záruka se vztahuje na vady materiálu a na vady způsobené při výrobě.

Záruka se nevztahuje na:

 • závady způsobené nesprávnou instalací
 • závady způsobené nesprávným zacházením, tj. zacházením v rozporu s návodem k obsluze a nedodržováním pokynů obsažených v návodu v obsluze důležitých pro bezporuchový chod stroje
 • závady způsobené neznalostí obsluhy zařízení
 • závady způsobené nešetrným zacházením /ulomené části zařízení, poškození v důsledku pádu apod./
 • škody a poruchy vzniklé násilím nebo neodborným zásahem do přístroje
 • závady vzniklé použitím výrobku k jinému účelu než je určen
 • výměnu součástek podléhajících přirozenému opotřebení /např. těsnění/
 • vady vzniklé umístěním přístroje v prostředí chladnějším než 0°C
 • opotřebení vzniklé běžným používáním
 • poruchy způsobené usazováním vodního kamene v přístroji, na závady vzniklé neodborným odstraňováním usazenin, vodního kamene nebo nesprávným postupem při jejich odstraňování, na závady způsobené špatným čištěním a zavápněním zařízení v důsledku toho, že není nainstalován změkčovač nebo není pravidelně regenerován, popř. zařízení není dostatečně často odvápňováno a čištěno v závislosti na tvrdosti vody.

Zařízení, vyžadující instalaci, musí být nainstalováno kvalifikovaným technikem. Při uplatnění záruky je nezbytné předložit záruční list. V případě, že při opravě v záruční době nebude shledána vada podléhající záruce, hradí náklady spojené s opravou zařízení odběratel.

9.2 V případě provádění záruční opravy smluvními servisními partner je obchodní partner povinen do 14 dnů vrátit poškozený náhradní díl společnosti GASTRONOX, s.r.o. tak, aby mohlo být posouzeno, zda se jedná o oprávněný požadavek výměny dílu v záruce.

V případě, že náhradní díl nebude vrácen nebo bude zjištěno, že k závadě došlo nesprávnou instalací nebo nesprávnou obsluhou, bude tento náhradní díl fakturován vč. přepravních nákladů.

Pokud bude uznání záruky vyžadovat zaslání příslušného náhradního dílu k posouzení výrobci, bude na příslušný díl vystavena faktura, na kterou bude vystaven dobropis v případě uznání záruky výrobcem.
Servis společnosti GASTRONOX, s.r.o. si vyhrazuje právo na určení, zda bude náhradní díl zaslán k záruční opravě nebo zda bude vyžadováno zaslání celého stroje k posouzení záruční opravy.

Další podmínky servisních služeb jsou upravovány přílohou č. 1 Servisní podmínky.

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho zaplacení. V případě neuhrazení zboží nebo jeho částečné úhrady si prodávající vyhrazuje právo na odebrání zboží, za tím účelem je kupující povinen umožnit přístup do prostor, kde je zboží umístěno. Do úplného zaplacení zboží zůstává zboží majetkem společnosti GASTRONOX, s.r.o.

Nebezpečí způsobení škody na zboží, přechází na kupujícího dnem převzetí zboží od prodávajícího nebo v případě zaslání zboží dnem, kdy zboží bylo předáno prvnímu přepravci.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost GASTRONOX, s.r.o., dodržuje při zpracování osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Podrobně znění Zásad zpracování ochrany osobních údajů GDPR najdete na

Příloha č. 1 - servisní podmínky

Příloha č. 2 - ceník servisních služeb

 
Kontakty
GASTRONOX s.r.o.
S. K. Neumanna 756
500 02 Hradec Králové
IČO: 077 61 830
DIČ: CZ07761830
Kontakty
Karel Svoboda, obchodní ředitel
M: 777 99 11 66
E: svoboda@gastronox.cz
Kontakty
Slávek Hamaďák, jednatel
M: 604 948 329
E: gastronoxsro@gmail.com
Kontakty
Milan Živec, obchodní zástupce
pro Prahu a Střední Čechy
M.: 607 018 769
E: zivec@gastronox.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.